THIẾT KẾ Ô TÔ

- Thiết kế đóng mới, thiết kế cải tạo ô tô tải, ô tô chuyên dùng các loại như ô tô tải thùng kín, ô tô tải có mui, ô tô xi téc xăng dầu, ô tô tải bảo ôn, đông lạnh ...

- Chuyển giao công nghệ đóng ô tô thùng tải và ô tô chuyên dùng các loại, tối ưu hóa thiết kế có sẵn.

- Lập hồ sơ thiết kế, nghiệm thu sản phẩm mẫu cho các loại ô tô tải và ô tô chuyên dùng.