Để thống nhất quá trình thực hiện quản lý thùng xe lắp trên các loại xe tải trong sản xuất lắp ráp xe cơ giới, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc đóng số quản lý thùng xe, kiểm tra ghi nhận các vấn đề có liên quan tới thùng xe trong trong hoạt động sản xuất lắp ráp xe cơ giởi. 

      Chi tiết cách đóng số quản lý thùng xe được nêu rõ trong phụ lục ban hành kèm theo công văn số 1676/ĐKVN-VAQ ngày 11/05/2015.