QCVN 71:2014/BGTVT : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải QCVN 71:2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 18/2014/TT-BGTVT ngày 27 tháng 5 năm 2014.

Các tập tin đính kèm:

QCVN 71:2014/BGTVT

 

BÀI VIẾT KHÁC